Детска градина № 84 ”Детелина”

гр.София 1632, район “Овча купел“, ул.”Детелина” № 1

тел./факс: 02/956 10 69; 0879297789; e-mail: odz_84@abv.bg; www.84dgdetelina.com

 

Колко е забавно в снега навън с подготвителна група.

     ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
                                                                                                                         

Уважаеми Родители,
             Директорите на детските градини следва да приемат извинителни бележки за отсъствията на децата по време на грипната ваканция изпратени и по електронен път на официалните имейли на детските градини. Родителите, които изпитват трудности да сигнализират в дирекция „Образование“ към Столична община.

 

 ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
                                                                                                                     
Уважаеми Родители,
Във връзка с обявената грипна ваканция Ви информирам, че:
 

1) Отсъствията на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, респективно няма да бъде за сметка на нормативно регламентираните 10 дни отсъствия по семейни причини.

2) Дните на грипната ваканция няма да бъдат за сметка на регламентираните в нормативната уредба 30 дни по семейни причини, за деца, посещаващи яслена, първа и втора група.

Поздрави! Нели Николова – директор на ДГ№84


ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!
 
Уважаеми родители,
Уведомявам ви за изменение в чл.40 от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, на основание Решение №2964 от 03.05.2019 на Административен съд- София град, потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 на ВАС., което гласи следното:
 

Чл. 40. (1) (Изм. – Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (Изм. – Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 1 юни до 15 септември, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.

(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.

(4) (Изм. и доп. – Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. – Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. – Решение № 2964 от 3.05.2019 г. на АдмС – София по адм. д. № 12378/2018 г., VI тричленен състав, потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 7231/2019 г., I о., отмяната е отразена на 25.11.2019 г.)

 
 
!!! ВАЖНО !!!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА НУЖДА ОТ СПЕШЕН АВАРИЕН РЕМОНТ ВЪВ ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА, ОТ 16.12.2019 г. /понеделник/ ДЕЦАТА ОТ  ЩЕ БЪДАТ В СБОРНА ГРУПА В ПОМЕЩЕНИЕТО НА ПЪРВА ЯСЛЕНА ГРУПА НА I етаж.
 

Важно! Нови изисквания към медицинските документи за уч. 2019/2020г.

             Уважаеми родители,

          Напомняме, че  децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и  с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

ВАЖНО!  Във връзка с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г.  и на основание влязла в сила на Наредба №6 / 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.), ви информираме, че при приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с пълен имунизационен статус,  изписан както следва:

  • приеми ваксини с дози;

  • серийни номера;

  • дата на поставяне на ваксината.

Информацията за имунизационния статус може да бъде бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно!

 В прикачения файл може да се запознаете с  писмо от СРЗИ  с  указания към общопрактикуващите лекари и образователните институции,  за създаване на организация по събирането на данните и  информиране на родителите.

Внимание!    Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи! Деца с непопълнени правилно ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат! Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

 

В А Ж Н О !!!

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА  “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” ЗА ПЕРИОД ОТ 3 УЧЕБНИ ГОДИНИ 2019/2020, 2020/2021  И 2021/2022 год.

 

 

 

Д Р А Г И      Р О Д И Т Е Л И,

 

СЛЕД ЛЕТНИТЕ РЕМОНТИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ

ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ДЕЦАТА НА 03.09.2018год.

 

НАПОМНЯМ ВИ,ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВИТЕ СЪОТВЕТНИЯ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ.

 

ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН НА ТЕЛ:02/956 10 79.

 

ДО СКОРО!

НЕЛИ НИКОЛОВА-ДИРЕКТОР НА ДГ№84

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ВАЖНО!!! АКТУАЛНО!!!

Уважаеми Родители,
Детското заведение ще бъде затворено през м. Август поради ремонтни дейности.
 
Нели Николова – директор на ДГ№84”Детелина”

Сутрешна гимнастика

Всяка седмица децата от  ДГ 84 с огромно желание изпълняват комплекса от  упражнения от  утринната изправителна гимнастика по проекта „Утринна гимнастика – здрави и силни“, част от Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Прекрасните атмосферни условия позволяват вече да играем гимнастика и навън.

 


Зеленото училище в Сандански

Първите чудесни мигове от зеленото в Сандански


ЗА НАС

Детска градина № 84/ДГ № 84/ Детелина” се намира в град София. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през м.април  1989 г. Има централно парно отопление. Има шест градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/ и две яслени /за деца на възраст от 1 до 3 години/.

Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За тези години в детската градина се оформи екип от професионалисти педагози, медицински работници, помощен персонал. Животът не е лек за никого от тях, но те обичат работата си, обичат децата и с тази любов изграждат характери, формират добродетели. Те успяват да превърнат делника на децата в празник.

Детската градина се гордее с ежегодните изяви на отборите по футбол, плуване и участията на малките танцьори в различни фестивали.

Децата са удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и други;

В ДГ №84 “ДЕТЕЛИНА” всяко дете получава много обич и грижа. Основна идея в работата ни е  “Да вградим облика на България в традициите на Европа”. Детското заведение е уютно, красиво, модерно и престижно място за развитие, възпитание, обучение и отдих на най-малките граждани в района.