COVID-19

Декларация на повърхностите, проветряване и хигиена

Взаимодействие със семейството при работа на ДГ в условията на COVID-19

Възпитателни мерки

План за работа в ДГ 84 в условията на продължаваща пандемична ситуация,обусловена от разпространението на COVID-19

Правила за намаляване на средата на взаимодействие в детската градина

Правила за носене на предпазни средства в ДГ в условията на COVID-19

Правила за приемане на децата в детската градина в условията на COVID-19

Правила за родителите

Процедура за действие при съмнение или случай на COVID-19 в ДГ с възрастен, член на персонала

Процедура за действие при съмнение или случай на COVID-19 в ДГ с дете